Xena Xantippes. Pixel art 🎨 160x144px, 12 colors.

For r/SketchDaily, theme: β€œXena xeroxes xenarthra x-rays.”
πŸ‘Ύ

Xena Xeroxes Xenarthra x-rays